Otázka:

Dobrý deň, ako sa skloňujú neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na -l alebo -r? Ako je to v prípade zakončenia na -el, -er, -ár, -ál?

Heslá:

bicykel, september, pulóver, dolár, január, konár, požiar, končiar, papier, tanier, pedál, sandál, neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na -l a -r

Odpoveď:

 

Vzory podstatných mien sa v slovenskej gramatike zaviedli v snahe uľahčiť správne tvorenie tvarov podstatných mien v jednotlivých pádoch na analogickom princípe. Vždy však boli pri niektorých vzoroch aj výnimky, a to vtedy, keď sa pádové prípony podstatných mien nezhodovali so svojimi vzormi. Tak je to aj v prípade neživotných podstatných mien mužského rodu zakončených na -l alebo -r. V základnom tvare majú síce zakončenie (na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku), podľa ktorého by mali patriť do vzoru dub, ale niektoré z nich priberajú pri skloňovaní pádovú príponu (alebo aj viacero prípon) podľa vzoru stroj. A práve podľa miery zohľadnenia týchto výnimiek sa rôzni autori jazykových príručiek či učebníc odlišujú. Niektorí zaraďujú tieto podstatné mená len podľa zakončenia v základnom tvare do vzoru dub (okrem príručky, ktorú uvádzate vo svojom e-maile, je to tak napr. aj v príručke Skloňovanie podstatných mien z roku 1996 či v učebnici pre vysoké školy Súčasný slovenský spisovný jazykMorfológia z roku 1984), iní ich rozdeľujú podľa tvarov v lokáli jednotného čísla a v nominatíve množného čísla do vzorov dub alebo stroj.

 

V základnej normatívnej príručke Morfológia slovenského jazyka z roku 1966 (ktorá je v elektronickej podobe prístupná na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk) sa podstatné mená mužského rodu, ktoré sú cudzieho pôvodu a sú zakončené na -el, -er s pohyblivými samohláskami, napr. bicykel, september, pulóver, slová, ktoré sa končia na -ár (okrem výnimiek), napr. dolár, január, konár, na -iar a -ier, napr. požiar, končiar, papier, tanier, a niektoré slová končiace sa na -ál, napr. pedál, sandál, zaraďujú do vzoru stroj. Takéto riešenie odporúčame aj v našej poradenskej praxi.

 

Keďže skloňovanie neživotných podstatných mien mužského rodu cudzieho pôvodu zakončených na spoluhlásky -r, -l spôsobuje používateľom jazyka problémy, uvádzajú sa príslušné pádové prípony pri týchto slovách aj v základných kodifikačných príručkách, ako sú Pravidlá slovenského pravopisu alebo Krátky slovník slovenského jazyka (v elektronickej podobe na www.juls.savba.sk), kde je možné si ich v prípade neistoty overiť.

 


Otázka z 01. 06. 2009 bola zodpovedaná dňa 05. 06. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 6 odpovedí k heslu bicykel