Otázka:

Ktoré slovné spojenie je správne: povodie rieky Tisy alebo povodie rieky Tisa?

Heslá:

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, gravitačné územie jaskyne Domica, povodie rieky Tisy, územia katastrov obcí

Odpoveď:

V syntaktickom systéme slovenčiny máme obidve konštrukcie: zhodnú, keď sa zhoduje všeobecné podstatné meno s nasledujúcim vlastným podstatným menom, napr. Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, i nezhodnú konštrukciu, keď je vlastné podstatné meno v nominatíve, napr. gravitačné územie jaskyne Domica. Vlastné meno sa skloňuje, ak ide o známe mená, lebo tam ani v skloňovanej podobe nemôže vzniknúť pochybnosť, o ktorú reáliu ide. V neznámych menách prevažuje pomenovací nominatív, pretože skloňovaný tvar by mohol sťažiť identifikáciu reálie pomenovanej miestnym názvom. Nominatívna podoba sa používa aj vtedy, keď po všeobecnom podstatnom mene nasleduje viac vlastných mien, napr. územia katastrov obcí Kendice, Radačov, Petrovany. Na základe uvedeného považujeme za vhodnejšie používať slovné spojenie povodie rieky Tisy.


Otázka z 04. 08. 2003 bola zodpovedaná dňa 05. 08. 2003

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy