Otázka:

Zaujíma ma správnosť používania výrazu "lekárenstvo" a "lekárnictvo", resp. "lekárenský" a "lekárnický". Ide o dvojtvary?

Heslá:

lekárenský, lekárnický, lekárenstvo, lekárnictvo

Odpoveď:

Krátky slovník slovenského jazyka (2003) zachytáva prídavné meno lekárenský, pričom ho odvodzuje od slova lekáreň, čiže od názvu zdravotníckej inštitúcie na prípravu a vydávanie liečiv a liekov.Preto tento slovník nezaznamenáva slovo lekárenstvo. Slovník súčasného slovenského jazyka (2 zv., 2011) definuje prídavné meno lekárenský ako „súvisiaci s lekárenstvom, prípravou a vydávaním liekov; určený pre lekárne“, napr. kolekcia sklenených lekárenských fľaštičiek, zabezpečiť lekárenskú pohotovostnú službu. Slovo lekárenstvo definuje ako „špecializovaný odbor  poskytujúci lekárenskú starostlivosť (zabezpečovanie a výdaj liekov, zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín, prípravu liekov a podávanie farmaceutických informácií a rád): pracovať v oblasti lekárenstva. Prídavné meno lekárnický súvisí s lekárnikom, lekárnictvom, prípravou a výdajom liekov. Citovaný slovník pri adjektíve lekárnický medzi príkladmi uvádza slovné spojenia lekárnická prax, lekárnické povolanie, pochádzať z lekárnickej rodiny. Pri slove lekárnictvo uvádza tento výklad: 1. špecializovaný odbor poskytujúci lekárenskú starostlivosť, lekárenstvo, napr. rozvoj lekárnictva, 2. zriedkavo povolanie lekárnika, napr. Lekárnictvo je jedným z povolaní, ktoré človek asi naozaj musí mať v krvi.

Z výkladu vyplýva, že Slovník súčasného slovenského jazyka slová lekárenstvo lekárnictvo vo význame „špecializovaný odbor zaoberajúci sa prípravou a vydávaním liekov“ pokladá za synonymné. To znamená, že aj prídavné mená lekárenský lekárnický majú podľa tohto slovníka rovnaký význam, ale ich lexikálna spájateľnosť nemusí byť rovnaká.

 


Otázka z 19. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 29. 08. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu lekárenský