Otázka:

1. Časopis Kultúra slova má podtitul "časopis pre jazykovú kultúru a terminológiu". Nebolo by vhodnejšie použiť spojenie "časopis na jazykovú kultúru" alebo "o jazykovej kultúre"? 2. Je spisovné použitie predložky v spojení "vhodná alternatíva pre malé plochy trávnikov" alebo "rozmery sú rovnaké pre každú plochu"?

Heslá:

predložka pre, pre

Odpoveď:

Používanie predložky pre sa nedá vyčerpávajúco opísať na takom obmedzenom priestore, ako poskytuje spracovanie hesla pre v Krátkom slovníku slovenského jazyka. Uvádzajú sa tam iba základné významy (príčina, dôvod; zreteľ; prospech; účel, cieľ). Predložka pre sa však používa napríklad aj vo význame, ktorý Ján Horecký nazval vymedzovacím. Ide o spojenia, v ktorých sa predložkou pre vymedzuje oblasť pôsobenia, ako výbor pre cestovný ruch, komisia pre ľudské práva, agentúra pre rozvoj podnikania, Ústav pre kontrolu liečiv, ako aj časopis pre jazykovú kultúru a terminológiu a v súvislosti s osobaminapr. odborný asistent pre výskum, vládny zmocnenec pre ľudské práva. K spojeniam s predložkou pre vo vymedzovacom význame zaraďuje Horecký aj spojenia, v ktorých sa predložkou pre vymedzuje rozsah pôsobenia predchádzajúceho slova, ako zásady pre pamiatkovú starostlivosť, smernice pre hromadnú prepravu osôb, podmienky pre účasť na súťaži. V minulosti sa podobné vzťahy vyjadrovali častejšie bezpredložkovými spojeniami, ako napríklad zásady pamiatkovej starostlivosti, podmienky účasti na súťaži, alebo aj inými predložkami, napr. smernice o hromadnej preprave osôb, dnes ide o jednu z oblastí, v ktorej prevládlo používanie predložky pre. K spojeniam, v ktorých predložka pre vymedzuje rozsah pôsobenia predchádzajúceho slova, možno zaradiť aj spojenia vhodná alternatíva pre malé plochy trávnikov rozmery sú rovnaké pre každú plochu. Za vhodnejšie však považujeme  formulácie vhodná alternatíva pri malých plochách trávnikov každá plocha má rovnaké rozmery.


Otázka z 15. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 23. 08. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu predložka pre