Otázka:

Správne je "intramamárna (aplikácia)" alebo "intramamálna (aplikácia)"?

Heslá:

mamálny, intramamálna aplikácia

Odpoveď:

V slovenskej lekárskej terminológii sa používa prídavné meno latinského pôvodu mamálny (z latinského mamma – prsník)s významom „prsníkový“, napr. mamálna žľaza, a prídavné meno mamilárny s významom „týkajúci sa prsnej bradavky, prsnobradavkový“, ktoré je odvodené od odborného pomenovania prsnej bradavky mamila. Obe prídavné mená nájdete v takejto podobe aj v lexikografických príručkách slovenského jazyka sprístupnených na stránke http://slovnik.juls.savba.sk. Injekčnú aplikáciu prípravku do vnútra prsníka (do prsníkovej žľazy) možno nazvať intramamálna aplikácia alebo vnútroprsníková aplikácia, resp. pri dobytku vnútrovemenná aplikácia.

            Skutočnosť, že v súčasnosti sa v slovenských textoch najmä v súvislosti s liečbou mastitídy kráv používa aj prídavné meno intramamárny (intramamárna aplikácia), možno zrejme pripísať vplyvu angličtiny, ktorá preniká aj do medicíny, kde dlho dominovala latinčina. V angličtine  sa totiž prsníková (mliečna) žľaza označuje v odbornom názvosloví latinskými výrazmi mamma – v množnom čísle mammae, ale používajú sa aj zdomácnené pomenovania mammary glade, skrátene mammary (pričom slovo mammary je pôvodne utvorené ako prídavné meno od podstatného mena mamma). Vzhľadom na existujúce slovenské názvoslovie Vám však odporúčame používať v slovenských textoch z oblasti medicíny aj veterinárneho lekárstva prídavné mená mamálny intramamálny – intramamálna aplikácia.


Otázka z 15. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 23. 08. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu mamálny