Otázka:

Ktorá podoba slova je spisovná: settopbox alebo set-top box?

Heslá:

set-top box, settop box

Odpoveď:

Slovenským ekvivalentom anglického výrazu settopbox (píše sa aj settop box, set-top box set top box) sú odborné termíny káblový prijímač alebo digitálny prijímač. Nejednotnosť písania výrazu settopbox v slovenských textoch je spôsobená tým, že aj v angličtine sa používajú rozličné podoby. Podobne to bolo napríklad s výrazom on line, on-line aj online, ktorý je už spracovaný v Slovníku cudzích slov (pozri http://slovniky.juls.savba.sk) v podobe on-line aj online. Anglický výraz settopbox, ktorý sa používa aj v slovenčine, zatiaľ nie je spracovaný v slovenských lexikografických príručkách. V súčasnosti sa v slovenských textoch najčastejšie používa podoba so spojovníkom set-top box, ale z hľadiska  slovenského jazyka by bolo vhodnejšie prevziať tento výraz v podobe settopbox. Podstatné meno settopbox sa v slovenčine skloňuje podľa vzoru dub (bez settopboxu, o settopboxe, so settopboxom) a odvodené vzťahové prídavné meno má podobu settopboxový.


Otázka z 14. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 22. 08. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu set-top box