Otázka:

Ako mám spisovne písať výraz webdesign?

Heslá:

webdizajn, webdesign, webová stránka, webový dizajn

Odpoveď:

 Pôvodne anglické slovo webdesign vo význame „webový dizajn; dizajn webových stránok“ odporúčame písať v zdomácnenej podobe webdizajn. V slovenských slovníkoch nie je zatiaľ lexikograficky spracované a nemožno ho hodnotiť ako neutrálny spisovný prostriedok, ale skôr ako súčasť profesionálneho slangu (porov. spracovanie slova webstránka vo význame „webová stránka“ v Krátkom slovníku slovenského jazyka aj na http://slovnik.juls.savba.sk), ktorý sa používa v rámci odbornej skupinovej komunikácie v bežnom pracovnom styku. V oficiálnych verejných prejavoch je primerané používať slovné spojenie webový dizajn.


Otázka z 08. 10. 2009 bola zodpovedaná dňa 14. 10. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu webdizajn