Otázka:

Môžu sa v jednej vete súčasne používať slová "zároveň" a "aj"? Napr. vo vete "Zároveň sa v správe uvádzajú aj informácie..." Nie je jeden z výrazov nadbytočný?

Heslá:

zároveň

Odpoveď:

Príslovkou zároveň sa vyjadruje význam „súčasne, naraz, odrazu“. Častica aj v spojení zároveň sa v správe uvádzajú aj informácie má podobný význam („tiež“). V uvedenej vete možno časticu aj vynechať bez toho, že by sa zmenil význam vety, vo všeobecnosti však používanie častice aj spolu s príslovkou zároveň nepovažujeme za štylistickú chybu. Väčšinou sa nimi zdôrazňuje nasledujúci výraz, napr. bol organizátorom a zároveň aj hlavným sponzorom; sme si podobní a zároveň sa aj odlišujeme.


Otázka z 13. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 21. 08. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zároveň