Otázka:

Chcem sa opýtať na slovné spojenie: prvá etapa sa uskutočnila pracovníkom dozoru. Môže sa etapa sama uskutočniť?

Heslá:

sa, zvratné pasívum

Odpoveď:

Slovom sa sa v slovenčine nevyjadruje iba význam „seba“, ako je to v slovesných tvaroch česať sa, umývať sa, učiť sa, kde je slovo sa zvratným zámenom. So slovom (morfémou) sa tvoríme aj iné slovesné tvary, napr. takzvané zvratné pasívum v spojeniach ako dom sa stavia, napísala sa petícia a pod., v ktorých nie je vyjadrený pôvodca deja. Takisto možno utvoriť spojenie uskutočnila sa prvá etapa kontroly – ak nepovažujeme za potrebné uviesť pôvodcu deja, teda osobu alebo osoby, ktoré 1. etapu kontroly vykonali. V súvislosti s uvedeným pôvodcom deja – v tomto prípade pracovníka dozoru – je však spojenie prvá etapa kontroly sa uskutočnila pracovníkom dozoru nevhodné a treba ho nahradiť spojením prvú etapu kontroly vykonal pracovník dozoru, prípadne aj prvá etapa kontroly bola vykonaná pracovníkom dozoru.


Otázka z 12. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 14. 08. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu sa