Otázka:

V slovenčine existuje už iba 6 pádov. Ako sa hodnotia zvyšky vokatívu? Považujú sa za nespisovné výrazy?

Heslá:

vokatív, vokatívne tvary, človeče, synu, chlapče, priateľu, Bože, Ježišu, Pane, majstre

Odpoveď:

 

Na rozdiel od češtiny, v ktorej naďalej funguje vokatív, v slovenčine sa zachovali vokatívne tvary iba pri niektorých slovách najmä z rodinného okruhu (švagre, synu, synku, chlapče, priateľu, človeče, kmotre, sváku), pri oslovení umelcov majstre, cudzích osôb mužského rodu pane, v náboženských textoch pri oslovení Boha – Bože, Otče, Pane, Duchu Svätý a Ježiša Krista – Ježišu, Synu Boží, Spasiteľu, Tešiteľu atď. Nové vokatívne tvary sa už prakticky netvoria (tvary Zuzi, Feri, Laci sú utvorené podľa cudzích vzorov a oslovenie šéfe sa prevzalo z češtiny).

Deti sa dnes v škole učia iba šesť pádov označených názvami, ktoré majú pôvod v latinčine, a to nominatív, genitív, datív, akuzatív, lokál, inštrumentál. V základnej publikácii o slovenskom tvarosloví – v Morfológii slovenského jazyka (1966), ako aj v niektorých učebniciach sa uvádza, že slovenčina má v súčasnosti 6 pádov. Piaty pád (vokatív) sa vynechal, ale najmä medzi staršou generáciou sa lokál naďalej označuje ako 6. pád a inštrumentál ako 7. pád. V odbornej terminológii sa však jednotlivé pády označujú názvami latinského pôvodu. Na oslovenie sa v slovenčine spravidla používa nominatívna podoba (napr. otec, posaď sa k nám; kmotor, ponúknite sa). Zachované vokatívne tvary sa naďalej hodnotia ako spisovné, ale väčšina z nich (okrem slova pane) je štylisticky príznaková a používa sa s určitým štylistickým zámerom (napr. v hovorovom štýle, v beletrii v priamej reči pri charakterizácii postáv alebo na dokreslenie situácie, na dosiahnutie expresívnosti a pod.).

 


Otázka z 11. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 14. 08. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vokatív