Otázka:

Ako sa tvoria tvary množného čísla od slova ,,nebo"? Sú to "nebá" alebo "nebia"?

Heslá:

nebo, nebesá, nebesia

Odpoveď:

Slovo nebo sa v množnom čísle nepoužíva. V slovenčine máme aj pomnožné podstatné mená nebesá a nebesia s významom „nebo“ (porov. Krátky slovník slovenského jazyka, 2003, ktorý je aj na webovej stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovnik.juls.savba.sk).


Otázka z 09. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 13. 08. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nebo