Otázka:

Píše sa bodka pred úvodzovkami alebo za nimi, ak má citácia charakter vety? Napríklad: Podľa definície Bezáka (2015) je migrantom "jednotlivec, ktorý v priebehu pozorovaného obdobia zmenil obec, v prípade Bratislavy a Košíc aj mestskú časť, trvalého pobytu".

Heslá:

úvodzovky

Odpoveď:

Ak má citácia charakter celej vety, bodka, otáznik alebo výkričník sa píšu na konci citácie pred koncovými úvodzovkami, napr. Bezák uvádza: „Migrant je jednotlivec, ktorý v priebehu pozorovaného obdobia zmenil obec, v prípade Bratislavy a Košíc aj mestskú časť, trvalého pobytu.“ Ak je citácia neúplná, bodku píšeme za koncovými úvodzovkami oznamovacej vety: Podľa definície Bezáka (2015) je migrantom „jednotlivec, ktorý v priebehu pozorovaného obdobia zmenil obec, v prípade Bratislavy a Košíc aj mestskú časť, trvalého pobytu“.

O funkcii a používaní úvodzoviek sa bližšie dočítate v Pravidlách slovenského pravopisu (2000) v kap. VIII. Interpunkcia, podkap. 2.7. Úvodzovky na s. 107 – 108. Táto príručka je sprístupnená na webovej stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf.


Otázka z 09. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 26. 08. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 7 odpovedí k heslu úvodzovky