Otázka:

Podľa akých pravidiel sa priraďuje rod podstatným menám prijímaným do slovenčiny z cudzích jazykov, napr. bilbord, šou, bajk, koktail?

Heslá:

šou, bilbord

Odpoveď:

 

 

Základným kritériom pri priraďovaní rodu podstatným menám prevzatým z cudzích jazykov je ich zakončenie, na základe ktorého ich možno priradiť k jednotlivým skloňovacím vzorom. Napr. slová bilbord, bajk, koktail sa skloňujú podľa vzoru dub; slová nuansa, delikatesa, seansa sa skloňujú podľa vzoru žena. Ženský rod sa ustálil pri pôvodných francúzskych slovách mužského rodu na -áž, -éž, -íž, napr. blamáž, masáž, tiráž ap. Pri zakončení netypickom pre slovenčinu zostávajú cudzie slová často nesklonné a v strednom rode, napr. penále, karé, skóre, taxi, derby a p. Slovo šou sa v lexikografických príručkách (porov. elektronickú verziu slovníkov na webovej stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.korpus.sk) uvádza s dvojakým rodom, ženským aj stredným. Podľa citovaného pravidla je podstatné meno šou stredného rodu, v jazykovej praxi sa však zaužíval ženský rod (možno v súvislosti so slovenským výrazom zábava), čo zachytili aj slovníky.

Podrobnejšie je táto problematika spracovaná v Morfológii slovenského jazyka (1966, podkapitola Gramatický rod, dostupná je na http://www.juls.savba.sk/ediela/msj/msj-lq.pdf).


Otázka z 01. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 07. 08. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu šou