Otázka:

Je spisovný výraz preživší alebo mám napísať "tí, ktorí prežili"?

Heslá:

preživší

Odpoveď:

Činné príčastie minulé preživší je z morfologického hľadiska správne utvorené od dokonavého slovesa prežiť. Vo všeobecnosti sa činné príčastie minulé svojím tvorením vymyká zo systému slovenských slovesných tvarov. Je to knižný prvok, ktorý sa do slovenčiny prevzal z ruštiny prostredníctvom spisovnej češtiny, no v Morfológii slovenského jazyka (1966) sa charakterizuje ako funkčne potrebný tvar, lebo sa ním vyjadruje dej, ktorý sa uskutočnil pred priebehom základného deja vety, teda istý stupeň relatívneho času. Na druhej strane je pravda, že tvary ako porozumevší, zavolavší, pomrevší, priševší sa v slovenčine bežne nepoužívajú. V databáze Slovenského národného korpusu sme našli po jednom doklade na príčastia pomrevší (mŕtvi, pomrevší tichou smrťou chudoby)a priševší – (náš južný sused, priševší  kedysi z Mongolska – kočovný národ...). V oboch prípadoch ide o štylisticky príznakové použitie v umeleckom štýle.

Činné príčastie minulé preživší sa do určitej miery vymyká uvedeným konštatovaniam. V korpuse sme našli 125 dokladov na používanie tvaru preživší v spojeniach ako odkaz pre preživších; bola  jediným preživším svedkom; Charlton Heston hral jedného z preživších astronautov; preživšie firmy nemajú chuť riskovať. Vo všetkých prípadoch by sa dal výraz preživší nahradiť spojením ktorí prežili (resp. ktorý prežil, ktoré prežili), čo považujeme za štylisticky vhodnejšiu a neutrálnejšiu formuláciu. Nemožno však úplne odmietať ani slovesný tvar preživší.


Otázka z 30. 07. 2013 bola zodpovedaná dňa 02. 08. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu preživší