Otázka:

Sú v nasledujúcich vetách správne slovesá? Podozrivý sa vyvinil. Ryby sa odlovujú. Rieka sa vybrežila.

Heslá:

vyviniť

Odpoveď:

V slovenčine sa nové slová často tvoria odvodzovaním. Napríklad slovesnou predponou vy- sa vyjadruje význam pohybu alebo smerovania deja von z niečoho v konkrétnom i abstraktnom zmysle. K slovesám utvoreným z podstatných mien predponou vy- a zodpovedajúcou príponou, ako sú vykoľajiť (dostať sa preč z koľají), vykoreniť (zbaviť sa koreňov), vykôstkovať (zbaviť kôstok), možno priradiť aj sloveso vyviniť (zbaviť viny), z ktorého možno utvoriť slovesné podstatné meno vyvinenie. Hoci dané výrazy sa v slovenských lexikografických príručkách neuvádzajú (ako právnický termín s významom „zbavenie viny, oslobodenie spod viny, ospravedlnenie“ sa v slovníkoch uvádza iba slovo latinského pôvodu exkulpácia a význam „zbaviť viny“ sa vyjadruje právnickým termínom exkulpovať, napr. exkulpovať obvineného), podstatné meno vyvinenie a s ním aj sloveso vyviniť sa používajú v slovenskej právnickej terminológii, kde je ich význam presne definovaný. Heslo vyvinenie (exkulpácia) je spracované v Slovníku slovenského práva (2000) s odkazom na Občiansky zákonník, § 420 ods. 3.

Podobne aj sloveso vybrežiť sa  (dostať sa z brehov) považujeme za správne utvorené. Viac si o ňom môžete prečítať v našej elektronickej poradni, keď si do vyhľadávania zadáte heslo vybrežiť.

Najnezvyčajnejšie na nás pôsobí sloveso odloviť, ktoré sa používa v poľovníctve. Predponou od-, odo- sa vyjadrujú významy „oddeliť, odstrániť, odlúčiť niečo z nejakého celku“, napr. odlomiť, odrezať, oddeliť, odchytiť, ale aj podobný význam „vzdialiť (niečo, niekoho) z istého miesta“, napr. odobrať, odvábiť, odpudiť, odniesť, odviezť, odpratať. Sloveso odloviť je utvorené analogicky ako sloveso odchytiť, ktorým sa vyjadruje podobný význam, napr. ochranári navrhli odchytiť medvede, mestská polícia sa pokúsila odchytiť zranenú labuť, labradora odchytili pracovníci Slobody zvierat na diaľnici. Tak aj význam „odstrániť lovom“, pričom pojem lov, lovenie sa v Slovenskom poľovníckom názvosloví, 1985, definuje ako „zmocňovanie sa zveri rozličnými povolenými spôsobmi (odstrel, chytanie, lapanie a pod.)“, možno vyjadriť slovesom odloviť, napr. najskôr treba z čriedy odloviť očividne chorľavé a podpriemerné jelenčatá alebo ak má sto jedincov bezparohej zveri odloviť päť poľovníkov, musia byť v lese skoro denne, alebo cieľom inventarizačno-regulačného odlovu rýb bolo zistiť druhové zloženie rýb a najmä odloviť škodlivé druhy rýb.

Slovesá vyviniť, vybrežiť aj odloviť sú výsledkom univerbizácie (zjednoslovňovania) vyplývajúcej zo snahy pomenovať stručne pojem, ktorý sa zatiaľ vyjadroval iba opisne. S výnimkou slovesa vybrežiť, ktoré preniklo do publicistiky a dostalo sa do slovnej zásoby širšieho okruhu používateľov, slovesá vyviniť a odloviť sa zaraďujú medzi profesionalizmy používané v konkrétnom odbore (právo, poľovníctvo) v presne definovanom význame. 


Otázka z 28. 07. 2013 bola zodpovedaná dňa 01. 08. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vyviniť