Otázka:

Prosím o objasnenie uvádzania oslovení pri ústavných činiteľoch, diplomatických pracovníkoch a cirkevných hodnostárov v písomnom styku. Nepodarilo sa mi nájsť ujednotený súbor pravidiel uvádzania takýchto titulov.

Heslá:

Vaša Excelencia, J. E., Jeho Jej Excelencia, Mons., Vaša Svätosť, Jeho Svätosť

Odpoveď:

Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV nedisponuje nijakým súborom pravidiel oslovovania ústavných činiteľov, diplomatov či cirkevných hodnostárov v oficiálnej korešpondencii. Ide o záležitosť protokolu a podrobnejšie informácie by ste mohli získať

na príslušnom oddelení Ministerstva zahraničných vecí SR alebo v textoch o diplomatickom protokole na internete, napríklad na stránke http://school.valdner.com/data/.../dilomaticky_protokol_poznamky.doc, kde sme našli tento text:

Oslovovanie významných činiteľov

V nových demokraciách je oslovovanie významných činiteľov v podstate jednoduché. V prípade najvyšších predstaviteľov vlády, parlamentu, súdnictva a pod. sa pri ústnom oslovení nepoužíva spojenie pán či pani s priezviskom činiteľa, ale len v spojení s funkciou, napr. pán prezident, pán predseda vlády, pani ministerka, pán poslanec, pani štátna tajomníčka, pán sudca a pod. Veľvyslanci cudzích krajín sa oslovujú podobne, napr. pán veľvyslanec, alebo oficiálne Vaša Excelencia. V písomnom styku, na pozvánky a pod. sa pred celým menom veľvyslanca píše skratka J. E. od Jeho či Jej Excelencia. Podobne oslovenie Vaša Excelencia sa používa v osobnom styku s vyššie postavenými predstaviteľmi cirkví na Slovensku, a to s biskupmi a arcibiskupmi. V písomnom styku sa za skratku J. E. dodáva skratka Mons. a uvedie sa meno. Kardinál sa oslovuje Vaša Eminencia, v písomnom styku Jeho Eminencia kardinál a meno. Pápež sa oslovuje Vaša Svätosť, písomne Jeho Svätosť pápež a prevzaté meno. Oslovenie podľa funkcie sa bežne používa aj v armáde, ako napr. pán generál, pán plukovník a pod., v samospráve, napr. pán primátor, v štátnej správe napr. pani prednostka, v školstve napr. pán rektor, pani profesorka, ako aj v iných oblastiach nášho života, pri titulovaní predstaviteľov vrcholového manažmentu firiem, napr. pán generálny riaditeľ, atď. Osobitné pravidlá platia pri oslovovaní významných činiteľov v kráľovstvách a v krajinách, kde sa uznávajú šľachtické tituly.

           


Otázka z 26. 07. 2013 bola zodpovedaná dňa 31. 07. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Vaša Excelencia