Otázka:

Niektorí ľudia používajú pri označovaní regiónov Slovenska výrazy ako Bratislavsko, Trnavsko, Žilinsko, Košicko, Zvolensko a pod. Sú takéto pomenovania spisovné?

Heslá:

Bratislavsko, Trnavsko, Žilinsko, Košicko, Zvolensko

Odpoveď:

V spisovnej slovenčine sa netvorí označenie územia v okolí miest, resp. regiónu slovotvornou príponou -sko a výrazy ako Bratislavsko, Prešovsko, Dunajskostredsko (ktoré sa používajú v sieti regionálnych novín Regionpress) nepovažujeme za spisovné. Všeobecne sa tento typ pomenovaní hodnotí ako subštandardný (porov. http://www.juls.savba.sk/ediela/ks/2006/3/ks2006-3.pdf na s. 144) a odporúča sa používať namiesto neho pomenovania ako oblasť Bratislavy, okolie Bratislavy, širšie okolie Bratislavy či bratislavský región. V spisovnej slovenčine sa používa iba názov Nitriansko, nie však ako pomenovanie súčasného územia okolo Nitry, ale ako pomenovanie historického štátneho útvaru – Nitrianskeho kniežatstva.

V češtine sa na rozdiel od slovenčiny názvy s príponou -sko tvoria bežne, napr. Plzensko, Pardubicko, Mladoboleslavsko, ale v slovenských textoch sa aj tieto názvy zvyčajne nahrádzajú spojeniami okolie Plzne, oblasť Plzne, plzenská oblasť, plzenský región a pod. Osobitné postavenie majú v spisovnej slovenčine pomenovania Tešínsko Ostravsko, ktoré sme prevzali ako lexikálne citáty. Pomenovanie Tešínsko takisto súvisí s historickou krajinou – s Tešínskym kniežatstvom, ktoré vzniklo v r. 1290.


Otázka z 24. 07. 2013 bola zodpovedaná dňa 31. 07. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Bratislavsko