Otázka:

Prečo má šlabikár na začiatku š, keď slovo slabika sa začína písmenom s?

Heslá:

šlabikár

Odpoveď:

 

Odlišná pravopisná podoba slov šlabikár (so š-) a slabika (so s-) je výsledkom vývinu nášho jazyka. O podrobné vysvetlenie sme požiadali etymológa PhDr. Ľubora Králika, CSc.

            Slovo šlabikár súvisí so slovami slabika a slabikovať (v staršej slovenčine i sylabikovať a šlabikovať). Ide o slová latinského pôvodu, ktoré z etymologického hľadiska nadväzujú na stredoveké latinské sloveso syllabicare „slabikovať“, odvodené od latinského podstatného mena syllaba „slabika“. V jazykových pamiatkach z predspisovného obdobia je výraz s významom „šlabikár“ doložený v dvoch formách – ako šlabikár aj sylabikár, pričom forma sylabikár je bližšia východiskovému latinskému výrazu; išlo zrejme o akúsi odbornejšiu formu, patriacu k vyššiemu („učenému“) štýlu. Na druhej strane forma šlabikár bola zdomácnenou podobou uvedeného slova, ktorá sa už vzdialila od svojho latinského východiska (podobnou zdomácnenou formou bolo aj slovo šlabikovať v porovnaní  so sylabikovať).
        Pre pojem „slabika“ sa v predspisovnej slovenčine používal výraz sylaba. Dnešné označenie slabika ako súčasť jazykovednej terminológie je novšie; zaužívalo sa až v 19. stor. pravdepodobne pod vplyvom češtiny, ktorá v príslušnom slovotvornom hniezde nemá formy so začiatočným š- (porov. české slabikovati, slabikář). Podobe podstatného mena slabika sa prispôsobilo aj písanie slovesa slabikovať.
        Iný prípad predstavuje výraz šlabikár, ktorého písanie sa nezmenilo. Už v Pravidlách slovenského pravopisu z r. 1931 sa v hesle slabika s odvodeninami slabičný a slabikovať uvádza aj upozornenie v zmysle „slabika, ale šlabikár“ a takáto pravopisná kodifikácia existuje dodnes. Slovo šlabikár sa zrejme považovalo za príliš zaužívané, aby sa jeho hlásková podoba upravovala na slabikár. K zachovaniu podoby šlabikár mohla napokon prispieť aj okolnosť, že pri tomto slove už nemusí byť celkom zreteľná jeho etymologická súvislosť s výrazom slabika, veď aj v slovníkoch súčasnej slovenčiny sa slovo šlabikár vysvetľuje ako  „učebnica čítania pre prvákov“, a nie ako „učebnica čítania po slabikách“, čo by zodpovedalo jeho pôvodnému významu.         


Otázka z 22. 07. 2013 bola zodpovedaná dňa 25. 07. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu šlabikár