Otázka:

Spojenie sociálne zariadenie sa používa ako synonymum zariadenia sociálnych služieb (detské domovy, domovy sociálnych služieb a pod.), ale niekedy sa tak nazývajú aj toalety, sprchy. Je to správne?

Heslá:

sociálne zariadenie

Odpoveď:

Prídavné meno sociálny má v slovenčine tieto tri základné významy: 1. „spoločenský“, napr. sociálne rozdiely, sociálny útlak, sociálne siete na internete; 2. „týkajúci sa zaistenia zmeny spoločenských podmienok“, napr. sociálna revolúcia, reforma; 3. „týkajúci sa všestranného zaistenia spoločnosti“, napr. sociálna starostlivosť, sociálne zabezpečenie, záchranná sociálna sieť, sociálne minimum. Spojením sociálne zariadenie sa v jazykovej praxi skrátene nazývajú zariadenia sociálnych služieb (taký je oficiálny názov), v ktorých sa podľa zákona poskytujú rozličné sociálne služby, ale toto spojenie sa používa aj v súvislosti s hygienickými zariadeniami, kde sa výraz sociálne zariadenie používa ako eufemistické pomenovanie záchoda a ostatných hygienických zariadení. V tomto význame sa používa najčastejšie v tlačovinách cestovných agentúr pri opisoch ubytovacích zariadení, ale napríklad aj v samotnom zákone o sociálnych službách v prílohe A. Podmienky kvality poskytovania sociálnej služby sa medzi prevádzkovými podmienkami uvádza požiadavka vybavenia budovy sociálnymi zariadeniami zodpovedajúcimi kapacite budovy a druhu poskytovanej služby, čiže spojenie sociálne zariadenia sa tu používa na pomenovanie hygienických zariadení. Hoci sa konkrétny význam slovného spojenia väčšinou dotvára kontextom, v akom sa použije, nepochybne by bolo vhodnejšie spájať spojenie sociálne zariadenie iba s jedným z dvoch odlišných významov.

 V Stavebníckom náučnom slovníku sa záchod odborne označuje ako hygienické zariadenie, ktoré je súčasťou sociálneho objektu (nie zariadenia!) v priemyselnom závode, do ktorého patrí okrem iného aj šatňa, umyváreň, odpočiváreň, fajčiareň či (u baníkov) aj solárium. V administratívnej budove je záchod súčasťou zdravotno-technického zariadenia, ktoré sa nazýva aj sanitárne zariadenie. Bolo by preto vhodnejšie, keby sa spojenie sociálne zariadenie naďalej používalo iba ako skrátené pomenovanie zariadenia sociálnych služieb a v súvislosti so záchodom odporúčame uprednostňovať niektorý zo synonymných výrazov, ako je toaleta, WC (skratka anglického spojenia water-closet, teda splachovací záchod), hygienické zariadenie alebo sanitárne zariadenie. V prípade komplexnejšieho zariadenia (napr. so sprchami, s šatňami pre zamestnancov a pod.) odporúčame používať spojenie sociálny objekt.


Otázka z 21. 07. 2013 bola zodpovedaná dňa 26. 07. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu sociálne zariadenie