Otázka:

Prečo má slovo orgán v genitíve jednotného čísla tvar orgánu a slovo organ má genitívny tvar organa? Veď obe sa skloňujú podľa vzoru dub.

Heslá:

orgán

Odpoveď:

Popri primárnej prípone -a je v genitíve jednotného čísla pri vzore dub pomerne častá aj prípona -u (napr. stromu, domu, obchodu, dokladu, betónu, piesku, personálu, senátu, parlamentu, sekretariátu) a niekedy sa stretávame aj s dvojtvarmi, napr. roka/roku, kaktusa/kaktusu, autobusa/autobusu, lista/listu. O tejto problematike sa môžete viac dozvedieť z Morfológie slovenského jazyka, ktorej elektronickú verziu nájdete na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://www.juls.savba.sk/ediela/msj. Pri tvorení genitívu jednotného čísla pri vzore dub príponami -a a -u možno opísať určité súvislosti, nedá sa však sformulovať presné pravidlo, podľa ktorého by mohol používateľ slovenského jazyka pri tvorení genitívu jednotného čísla pri jednotlivých slovách neomylne postupovať.Preto sa pádové prípony genitívu pri všetkých podstatných menách uvádzajú v Pravidlách slovenského pravopisu aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka, kde si ich možno overiť (obe príručky sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu http://slovniky.juls.savba.sk). Podľa odporúčaných príručiek má podstatné meno orgán v genitíve jednotného čísla príponu -u, t. j. orgánu. 

            Genitívne prípony -a a -u pri vzore dub súvisia okrem iného aj so stupňom zdomácnenia podstatných mien. Pri domácich a zdomácnených podstatných menách je častejšia prípona -a, pri cudzích podstatných menách zase prípona -u. Slová organ (hudobný nástroj) a orgán (časť živočíšneho tela a zložka riadiaceho aparátu) majú síce spoločný pôvod v starolatinskom slove organum, ktoré pochádza z gréckeho slova órganon, ale do slovenčiny sa dostali v rozličnom čase a ich zdomácňovanie prebiehalo odlišne. Slovo organ ako pomenovanie hudobného nástroja, ktorý sprevádzal cirkevné obrady, sa k nám dostalo skôr a osvojil si ho široký okruh používateľov slovenského jazyka, kým slovo orgán sa začalo v slovenčine používať neskôr, jeho používanie sa dlho obmedzovalo iba na užší okruh vzdelancov a dlhšie sa vnímalo ako cudzie slovo. To môže byť aj dôvod, prečo sa v genitíve jednotného čísla pri slove orgán ustálil a kodifikoval tvar orgánu (podobne ako pri cudzích slovách textu, intervalu, festivalu, parlamentu atď.).   

                       


Otázka z 17. 07. 2013 bola zodpovedaná dňa 24. 07. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu orgán