Otázka:

Je možné niektoré z kratších prednášok na konferencii nazvať prejav alebo má slovo prednáška nejaké vhodnejšie synonymum v tomto kontexte?

Heslá:

prejav

Odpoveď:

Slovo prejav má všeobecný význam „reč určená verejnosti“, takže aj prednášku možno považovať za špecifický druh prejavu, ale v rámci konferencie sa používa iba výraz uvítací prejav. Kratší prejav, ktorým účastník konferencie prispieva k riešeniu nejakého problému, sa nazýva príspevok alebo vystúpenie. Analytická správa o spoločenských, vedeckých a iných otázkach, v ktorej sa o niečom informuje, sa nazýva referát, vystúpenie dopĺňajúce referát sa nazýva koreferát. Slovom prednáška sa zvyčajne nazýva súvislý výklad náučného rázu, v ktorom sa niečo vysvetľuje. Všetky uvedené názvy nájdete v lexikografických príručkách na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovnik.juls.savba.sk.


Otázka z 15. 07. 2013 bola zodpovedaná dňa 17. 07. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu prejav