Otázka:

Dá sa utvoriť sloveso od podstatného mena jazyk, ktorým by sa vyjadrovala činnosť vyplazovanie jazyka? Je to jazyť sa, alebo jaziť sa?

Heslá:

jazyk

Odpoveď:

V slovenčine máme niektoré expresívne pomenovania činností súvisiacich s časťami tváre, ako napríklad zubyzubiť sa (usmievať sa, vyškierať sa s odkrytými zubmi), papuľa – papuľovať (odvrávať), oči – okáliť aj okáľovať (vyvaľovať oči), jazyk – jazyčiť (klebetiť), čelo – čeliť (stavať sa čelom → stavať sa na odpor, vzdorovať, odolávať). Činnosť vyplazovanie jazyka sa však v slovenčine nevyjadruje jednoslovným výrazom.

V beletrii a v publicistike sa niekedy používajú aj príležitostne utvorené slová, ktoré nie sú súčasťou našej slovnej zásoby. Tieto slová sa nazývajú okazionalizmy. Autori si ich vymýšľajú z rozličných dôvodov, často na dosiahnutie humorného efektu, na pomenovanie nepomenovaného alebo básnici z prozodických dôvodov (rytmus, zvukomalebnosť a pod.). Len veľmi málo takto utvorených okazionalizmov si osvoja aj ostatní používatelia slovenského jazyka a stanú sa súčasťou našej slovnej zásoby. Ak by sme uvažovali o utvorení jednoslovného okazionalizmu s významom „vyplazovať jazyk“, hypoteticky by to mohlo byť sloveso jazykovať, keďže sloveso jazyčiť má iný význam a tvary jazyť sa či jaziť sa nezodpovedajú tvoreniu slov v slovenčine (slovotvorný základ je jazyk, nie jaz).


Otázka z 13. 07. 2013 bola zodpovedaná dňa 16. 07. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu jazyk