Otázka:

Je správny pojem monoklonové protilátky, alebo monoklonálne protilátky?

Heslá:

monoklonálny, monoklonový

Odpoveď:

Slovníky cudzích slov (porov. napr. Slovník cudzích slov, 2005, ktorý je sprístupnený na webovej stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.korpus.sk), ako aj medicínske príručky, ktoré máme k dispozícii, zachytávajú prídavné meno monoklonálny a biologický termín monoklonálna protilátka. Ako ukazujú doklady zo Slovenského národného korpusu a textov na internete, popri tomto prídavnom mene sa zriedkavejšie používa aj podoba prídavného mena s domácou koncovkou monoklonový. Jej výskyt je v súčasnosti nízky, takže nedá sa hovoriť o nejakom konkurovaní prídavnému menu monoklonálny. Z jazykového hľadiska je novšia podoba monoklonový dobre utvorená a nemožno proti nej namietať. V slovenčine máme dvojice variantných prídavných mien s príponou -álny aj s domácou príponou -ový, ktoré sa používajú najmä v odbornej sfére, napr. bakteriálny/baktériový, ovariálny/ováriový.


Otázka z 10. 07. 2013 bola zodpovedaná dňa 23. 07. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu monoklonálny