Otázka:

Povieme spisovne "za 20 minút bude 8 hodín" alebo "o 20 minút bude 8 hodín"?

Heslá:

o - za

Odpoveď:

Predložka za v spojení s akuzatívom vyjadruje časový rozsah, napr. napísať prácu za týždeň znamená, že napísanie práce trvá (trvalo) týždeň, opraviť niečo za chvíľu (za päť minút) znamená, že oprava trvá (trvala, bude trvať) chvíľu (päť minút). Predložka v spojení s akuzatívom vyjadruje časový úsek, po ktorom nastáva dej, napr. prísť o polhodinu znamená prísť po uplynutí polhodiny,  odpovedať o chvíľu znamená odpovedať po uplynutí chvíle, teda po chvíli. V slovnom spojení, na ktoré sa pýtate, nejde o časový rozsah, ale o čas, ktorý má uplynúť do zavŕšenia 8 hodín, preto sa tu má použiť predložka o: o 20 minút bude 8 hodín.


Otázka z 09. 07. 2013 bola zodpovedaná dňa 15. 07. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu o - za