Otázka:

Je slovo pričítať vo význame prirátať alebo pripočítať spisovné?

Heslá:

pričítať, pripočítať, prirátať

Odpoveď:

Sloveso pričítať vo význame „pripočítať, prirátať“ sa uvádzalo v 3. zväzku staršieho Slovníka slovenského jazyka z r. 1963 s kvalifikátorom „trochu zastarané“. V súčasnej kodifikačnej príručke (Krátkom slovníku slovenského jazyka) sa už tento význam slovesa pričítať neuvádza. Používanie slovesa pričítať vo význame „pripočítať“ nemožno v súčasnosti hodnotiť ako nesprávne, no v učebniciach odporúčame uprednostniť používanie neutrálnych slovies pripočítať, prirátať, resp. ustálenej terminológie v zhode so základnou pedagogickou dokumentáciou. 

 


Otázka z 25. 09. 2009 bola zodpovedaná dňa 29. 09. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pričítať