Otázka:

Ako sa skloňuje slovo príchuť?

Heslá:

príchuť, chuť

Odpoveď:

V základných kodifikačných príručkách (Pravidlá slovenského pravopisu /PSP/, Krátky slovník slovenského jazyka /KSSJ/) sa pri slove príchuť uvádza iba tvar genitívu jednotného čísla – príchuti – a na základe tejto gramatickej informácie sa prirodzene predpokladá, že sa skloňuje pravidelne vo všetkých pádoch podľa vzoru kosť. Keďže slovo príchuť bolo utvorené zo základového slova chuť, odporúčame ho aj rovnako skloňovať. Pri slove chuť  sa uplatňuje zmiešané skloňovanie, čo znamená, že v jednotnom čísle sa skloňuje podľa vzoru kosť a v množnom čísle podľa vzoru dlaň. Slovo chuť má v genitíve jednotného čísla tvar chuti (bez chuti), no v nominatíve množného čísla má pádovú príponu -e – chute (napr. rozličné chute), obidva tvary sa pri slove chuť uvádzajú v PSP a KSSJ (aj na www.juls.savba.sk).Takto sa skloňuje napríklad aj podstatné meno ženského rodu zakončené na spoluhlásku ť – hrsť (do hrsti – dve hrste).  Slovo príchuť odporúčame skloňovať ako slovo chuť – bez príchuti, dve príchute.


Otázka z 30. 04. 2009 bola zodpovedaná dňa 04. 05. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu príchuť