Otázka:

Kedy sa píše slovo mesto s veľkým písmenom? Stretávam sa so slovnými spojeniami typu vedenie mesta Liptovský Mikuláš,Cena primátora mesta Liptovský Mikuláš, ale aj tlačové správy Mesta Liptovský Mikuláš, Informačné centrum Mesta Liptovský Mikuláš...

Heslá:

mesto Liptovský Mikuláš

Odpoveď:

 

Názov mesta ako geografického objektu (ľudského sídla) je Liptovský Mikuláš a tvar slova mesto v spojení mesto Liptovský Mikuláš je iba druhovým označením – všeobecným podstatným menom, ktoré sa píše s malým začiatočným písmenom. Rovnako v spojeniach vedenie mesta Liptovský Mikuláš, Cena primátora mesta Liptovský Mikuláš, Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš tlačové správy mesta Liptovský Mikuláš.

            Úradnícka prax písania slova mesto v názvoch právnych subjektov (právnických osôb) typu Mesto Liptovský Mikuláš s veľkým začiatočným písmenom vniesla chaos do písania podstatných mien mesto a obec, ako aj do písania názvov sídelných objektov. Už pri samotnej voľbe názvu, ktorý má slúžiť ako vlastné meno, by sa mali brať do úvahy aj zásady slovenského pravopisu. O tom, že nesprávna tvorba pomenovaní miest a obcí vo funkcii orgánov v podobe Mesto Liptovský Mikuláš nevyplýva zo zákonov, ale je zrejme iba dôsledkom ich nesprávnej interpretácie, svedčí napríklad aj text z metodického usmernenia Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR o vydávaní záväzných stanovísk obcí ako dotknutých orgánov v správnych konaniach podľa stavebného zákona, z ktorého citujeme: „Podľa ustanovenia § 140a ods. 1 písm. b) stavebného zákona obec na účely správnych konaní plní tiež funkciu dotknutého orgánu oprávneného vydávať záväzné stanoviská podľa stavebného zákona,a to za podmienky, že obec nie je stavebným úradom  podľa tohto zákona  a konanie sa týka stavby alebo pozemku na jej území. Pričom v zmysle § 140a ods. 2 na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava a mesta Košice sú dotknutými orgánmi mestské časti, ak podľa Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vykonáva kompetencie stavebného úradu hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava alebo podľa Štatútu mesta Košice kompetencie stavebného úradu vykonáva mesto Košice. Ak kompetencie stavebného úradu vykonáva mestská časť, dotknutým orgánom je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava alebo mesto Košice.“ V citovanom texte sa ani v prípade pomenovania samosprávnych orgánov nepíše slovo mesto ani spojenie hlavné mesto SR s veľkým začiatočným písmenom. Spojenia typu mesto Liptovský Mikuláš odporúčame písať vždy s malým začiatočným písmenom v slove mesto, bez ohľadu na to, či sa nimi pomenúva geografický objekt alebo orgán samosprávy. S veľkým začiatočným písmenom je náležité písať spojenia typu mesto Liptovský Mikuláš iba na začiatku textu, napríklad v záhlaví listu, na začiatku textu na úradnej pečiatke a pod., prípadne možno použiť takéto písanie v právnických dokumentoch, napríklad v zmluvách.


Otázka z 24. 06. 2013 bola zodpovedaná dňa 12. 06. 2020

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu mesto Liptovský Mikuláš