Otázka:

Môžem používať v odbornej terminológii ( vnútorná podniková sféra, normy, operačné predpisy) výraz "pufor"? Nazýva sa tak tlmivý roztok.

Heslá:

pufer

Odpoveď:

V slovenských slovníkoch cudzích slov od rôznych autorov (takzvaný akademický Slovník cudzích slov, SPN, 2005, ktorý je sprístupnený na našej stránke http://slovniky.juls.savba.sk, aj Veľký slovník cudzích slov, SAMO, 2008) sa uvádza pomenovanie tlmivého roztoku v pravopisnej podobe pufer e. Podobu pufer sme našli aj v Česko-slovenskom technickom slovníku (1969) ako slovenský ekvivalent českého chem. termínu pufr, v Technickom slovníku rusko-slovenskom a slovensko-ruskom (Alfa, 1984), v anglicko-slovenských prekladových slovníkoch na internete (angl. buffer acid = kyslý pufer) aj v Malej slovenskej encyklopédii Beliane (1993). Hoci v niektorých textoch na internete sa používa aj podoba pufor o, na základe uvedených informácií predpokladáme, že správna podoba tohto odborného termínu v slovenskom názvosloví je pufer. V odborných textoch Vám odporúčame používať názov pufer (a s ním súvisiace slová ako pufrovanie, pufrovaný, pufrovitosť) alebo dvojslovné pomenovanie tlmivý roztok.


Otázka z 24. 06. 2013 bola zodpovedaná dňa 27. 06. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pufer