Otázka:

Môžme sa na úrade vyjadrovať slangom?

Heslá:

slang

Odpoveď:

 

Podľa paragrafu 3 zákona o štátnom jazyku štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej správy, nimi zriadené právnické osoby a právnické osoby zriadené zákonom používajú v úradnom styku štátny jazyk, t. j. slovenský jazyk v jeho spisovnej podobe, a ich zamestnanci a štátni zamestnanci sú povinní ovládať a v úradnom styku používať štátny jazyk. Takisto fyzické osoby (t. j. občania), ako aj právnické osoby (firmy) majú v úradnom styku používať štátny jazyk. Slang je subštandardná forma jazyka, ktorá nespadá do spisovnej slovenčiny. Používanie slangu zo strany úradníkov v styku s občanmi je v rozpore so zákonom o štátnom jazyku, čo by sa dalo povedať aj naopak o slangovom prejave občanov v styku s úradníkmi. Úradníci však zvyčajne tolerujú u stránok aj menej kultúrny jazykový prejav (ak nie je vulgárny, urážlivý alebo nezrozumiteľný), lebo na úrady chodia ľudia s rozličnou mentálnou aj vzdelanostnou úrovňou. Dodávame, že jazykový prejav úradníkov sa neobmedzuje iba na oficiálnu komunikáciu v úradnom styku, ktorá má prebiehať v spisovnej slovenčine, na pôde úradu komunikujú aj súkromne s kolegami, pričom používajú hovorový jazyk a zrejme sa nevyhnú ani niektorým slangovým výrazom.


Otázka z 21. 06. 2013 bola zodpovedaná dňa 25. 06. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu slang