Otázka:

Aký význam má slovo praktikábel v slovenčine?

Heslá:

praktikábel, inšpicient, režisér, štatista, komparz, rekvizita

Odpoveď:

Prevzaté slovo praktikábel je divadelný termín, ktorý sa do slovenčiny dostal z francúzštiny (z cudzích jazykov pochádzajú aj ďalšie slová z divadelnej terminológie, napr. inšpicient, režisér, štatista, komparz, rekvizita). Pochádza z francúzskeho praticable „divadelná rekvizita, cez ktorú možno prechádzať, po ktorej možno pochodovať“. Podľa Veľkého slovníka cudzích slov slovo praktikábel funguje ako divadelný termín vo význame „doplnková podlahová konštrukcia javiska na dvíhanie alebo upravovanie úrovne hracej dlážky v intenciách konkrétnej scénickej stavby“ a ako televízny a filmový termín vo význame „prvok scénickej televíznej alebo filmovej techniky umožňujúci vertikálne členenie snímacej plochy bez použitia mechanického zariadenia“.


Otázka z 10. 05. 2009 bola zodpovedaná dňa 12. 05. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu praktikábel