Otázka:

V knihovede existujú záznamy menných a predmetových autorít. To je záznam, na ktorý sa viažu všetky diela jedného autora alebo rovnaké predmetové heslá. V rámci systému bežne používame termín autoritný záznam. Už som sa však stretla aj s termínom autoritatívny záznam. Ktorý termín je správny?

Heslá:

autoritný

Odpoveď:

Termín autorita, ktorým sa v knihovníckej terminológii pomenúva overený a unifikovaný selekčný údaj, heslo, ktoré opisuje dokumenty a slúži na ich vyhľadávanie v knižničných katalógoch, je pomerne nový a tento význam slova autorita nie je zatiaľ spracovaný v lexikografických príručkách. Významy, ktoré sa uvádzajú v slovníkoch pri hesle autorita, si môžete prečítať na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovnik.juls.savba.sk. Z prídavných mien s rovnakým slovotvorným základom sa v slovníkoch uvádza iba adjektívum autoritatívny s významom „kto má autoritu; založený na autorite; rozhodný, rázny“ a autoritársky, pri ktorom sa v novom Slovníku súčasného slovenského jazyka (písm. a – g, 2006) uvádza význam „príliš zdôrazňujúci a uplatňujúci autoritu; neuznávajúci odlišné názory; založený na autoritárstve“. Obe prídavné mená  – autoritatívny autoritársky – sú akostné a vyjadrujú vlastnosť. Vzťah, teda význam „súvisiaci so selekčným údajom – autoritou“,  možno vyjadriť vzťahovým prídavným menom autoritný, resp. autoritový. Prídavné meno autoritový v spojení autoritový záznam používa vo svojich materiáloch napríklad aj ministerstvo kultúry SR a Štátna vedecká knižnica. Dvojslovné synonymum knihovníckeho termínu autorita v podobe autoritný záznam je z jazykového hľadiska utvorené správne, hoci vzťahové prídavné meno autoritný zatiaľ nie je spracované v lexikografických príručkách. Ako sme však naznačili, správne je aj spojenie autoritový záznam, ktoré odporúčame uprednostňovať. Spojenie autoritatívny záznam má odlišný význam, možno ho napríklad interpretovať ako „záznam písaný autoritatívnym štýlom“, a ako sme uviedli, nevyjadruje vzťah záznamu k údaju – autorite, ale vlastnosť, charakter záznamu. Používanie spojenia autoritatívny záznam v danom kontexte je významovo zavádzajúce a nezodpovedá podstate pomenovaného pojmu.


Otázka z 19. 06. 2013 bola zodpovedaná dňa 20. 06. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu autoritný