Otázka:

Ako možno preložiť slovo seaworthiness? Plavbyschopnosť?

Heslá:

plavbyschopnosť, seaworthines

Odpoveď:

Zložené slovo plavbyschopnosť je zo slovotvorného hľadiska správne (porov. platbyschopnosť, bojaschopnosť, obranyschopnosť, kúpyschopnosť, prevádzkyschopnosť). Nejde o nové slovo, ako odborný termín funguje už niekoľko desaťročí a uvádza sa vo výkladovom terminologickom Dopravnom slovníku (ALFA: Bratislava 1983) s definíciou „technická spôsobilosť plavidla pre určitú plavebnú oblasť“.V 2. zväzku Anglicko-slovenského technického slovníka (ALFA: Bratislava 1985) sa pri termíne z lodiarstva seaworthiness so slovenským ekvivalentom plavbyschopnosť uvádza aj spojenie seaworthiness certificate „osvedčenie o plavbyschopnosti“.


Otázka z 16. 08. 2009 bola zodpovedaná dňa 17. 08. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu plavbyschopnosť