Otázka:

Ako sa uvádza pri mene funkcia hosťujúci profesor?

Heslá:

hosťujúci profesor

Odpoveď:

Otázka, s ktorou sa na nás obraciate, je technického rázu a pri písaní titulov treba vychádzať zo slovenskej technickej normy STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností. V staršom vydaní normy z decembra 1999 sa uvádzalo, že dočasne priznané tituly hosťujúci profesor a hosťujúci docent (v skratke hosť. prof. hosť. doc.) sa uvádzajú pred menom a ostatnými titulmi, napr. hosť. prof. Ing. Ján Nový, PhD. Toto odporúčanie sa cituje aj v rozličných textoch na internete. V novom vydaní normy z apríla 2011, ktoré v celom rozsahu nahrádza pôvodnú normu z decembra 1999, sa však uvádza, že časovo obmedzené funkcie vysokoškolských učiteľov, napr. hosťujúci docent, hosťujúci profesor mimoriadny profesor sa uvádzajú neskrátene za priezviskom a akademickým titulom alebo vedeckou hodnosťou (t. j. na konci) a oddeľujú sa čiarkou, napr. Ing. Ján Nový, PhD., hosťujúci profesor. 


Otázka z 11. 06. 2013 bola zodpovedaná dňa 12. 06. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu hosťujúci profesor