Otázka:

Aký je rozdiel medzi výrazmi perspektívny a prospektívny? Kedy sa používajú?

Heslá:

perspektívny, prospektívny, retrospektívny

Odpoveď:

Významy prídavných mien perspektívny prospektívny si možno overiť a navzájom porovnať v Krátkom slovníku slovenského jazyka a v slovníkoch cudzích slov, ktoré sú v elektronickej podobe prístupné na stránke nášho ústavu www.slovnik.juls.savba.sk. Z hľadiska používania je prídavné meno perspektívny, keďže má viac významov, frekventovanejšie a prídavné meno prospektívny funguje predovšetkým ako súčasť odborných termínov v niektorých vedných oblastiach. Obidve prídavné mená majú jeden spoločný význam „zameraný na budúcnosť“, preto by sa dalo predpokladať, že prídavné meno retrospektívny vo význame „podávajúci obraz niečoho minulého“ by mohlo byť antonymom k obidvom prídavným menám, no v slovníkoch cudzích slov sa ako antonymum k slovu retrospektívny hodnotí iba prídavné meno prospektívny (a naopak).


Otázka z 16. 07. 2009 bola zodpovedaná dňa 21. 07. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu perspektívny