Otázka:

Ako sa skloňuje cudzie slovo micela?

Heslá:

micela

Odpoveď:

Genitív množného čísla od podstatného mena cudzieho pôvodu micela, ktoré sa skloňuje podľa vzoru žena, sa tvorí s nulovou pádovou príponou, pričom sa posledná slabika tvarotvorného základu nepredlžuje – t. j. micel. Takto sa uvádza prípona genitívu množného čísla (-cel) pri hesle micela aj v šesťzväzkovom Slovníku slovenského jazyka (1959 – 1968), ktorý v súčasnosti síce nemá kodifikačnú platnosť, ale nájdete v ňom aj slová, ktoré sa do Krátkeho slovníka slovenského jazyka z priestorových dôvodov nezaradili. Genitív množného čísla pri vzore žena sa tvorí niekoľkými spôsobmi. Viac si o tejto problematike môžete prečítať v elektronickej verzii Morfológie slovenského jazyka sprístupnenej na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://www.juls.savba.sk/ediela/msj/msj-hq.pdf (pozri s. 100 – vzor žena).


Otázka z 06. 06. 2013 bola zodpovedaná dňa 11. 06. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu micela