Otázka:

V slovníkoch sa uvádza slovo antropozofia so z, ale druhá časť slova má pôvod v gréckom slove sofia - múdrosť. Môže sa používať aj podoba antroposofia?

Heslá:

antropozofia, teozofia, filozofia

Odpoveď:

Podstatné meno antropozofia aj prídavné meno antropozofický sú v slovenských lexikografických príručkách spracované iba v tejto pravopisnej podobe so z, o čom sa môžete presvedčiť aj v elektronickej verzii Slovníka cudzích slov (2005) na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovnik.juls.savba.sk. Cudzie slová prevzaté do slovenčiny sa zvyčajne adaptujú – ich grafická podoba sa prispôsobuje slovenskému pravopisu a zásade „píš, ako počuješ“. Tak vznikli aj podoby slov filozofia, teozofia antropozofia.  Z tejto trojice slov sa ako prvé prevzalo do slovenčiny slovo filozofia (z gréckeho filosofíā – láska k múdrosti). Toto slovo gréckeho pôvodu sa do slovenčiny dostalo z latinčiny, kde sa spoluhláska medzi dvoma samohláskami vyslovuje ako [z]. Preto sa slovo filozofia v slovenčine adaptovalo podľa výslovnosti do tejto kodifikovanej podoby. Pri zdomácňovaní neskôr prevzatých slov gréckeho pôvodu teozofia antropozofia sa uplatnila analógia so slovom filozofia. Druhá časť zloženého slova -sofia sa zachovala v podobe so s iba v slove pansofia, v ktorom nestojí pred s samohláska, ale spoluhláska n.

            Podobu slov antropozofia antropozofický (vyslovujú sa so [z]) považujeme za výsledok prirodzeného vývinu nášho jazyka. Obohacovanie slovnej zásoby v oblasti cudzích slov sa neobmedzuje iba na preberanie výrazov z iných jazykov, ale aj na ich zdomácňovanie a začleňovanie do slovenského jazyka, pri čom zohrávajú úlohu rozličné faktory (pôvod a spôsob, ako sa slovo dostalo do slovenčiny; obdobie, v ktorom sa prevzalo; štylistická oblasť, v ktorej sa používa; frekvencia; pôvodná výslovnosť aj fonetické zákonitosti nášho jazyka; možné analógie atď.).

            Z nášho pohľadu považujeme pravopisnú zmenu termínu antropozofia na antroposofia za zbytočnú a vzhľadom na existenciu slov filozofia teozofia aj za nesystémovú.


Otázka z 05. 06. 2013 bola zodpovedaná dňa 07. 06. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu antropozofia