Otázka:

Aký je spisovný ekvivalent slova (vy)šrafovať?

Heslá:

šrafovať, vyšrafovať

Odpoveď:

Pri podobných nejasnostiach Vám odporúčame využívať elektronickú verziu slovníkov na  stránke http://slovnik.juls.savba.sk. Kodifikačnú platnosť majú dve lexikografické príručky, a to Krátky slovník slovenského jazyka (2003) a Pravidlá slovenského pravopisu (2000). Slovo šrafovať je v oboch uvedené, čo značí, že je spisovné. Sloveso vyšrafovať sa síce v týchto príručkách nenachádza, ale je správne utvorené, preto ho takisto možno považovať za spisovné.


Otázka z 04. 06. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 06. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu šrafovať