Otázka:

Prečo je v slovenčine slovo dotazník, keď slovo dotaz je nespisovné? Nemal by to byť otázkovník alebo dopytovník? A ako sa volajú osoby, ktoré vypĺňajú dotazník?

Heslá:

dotazník, otázkovník, opytovník, opytovateľ, anketár, respondent, opýtaný

Odpoveď:

 

Slovo českého pôvodu dotaz sa v súčasnej spisovnej slovenčine hodnotí ako nespisovné (jeho spisovné ekvivalenty sú otázka, dopyt). Nespisovné sú aj odvodené slová ako sloveso dotazovať a podstatné meno dotazovateľ. Miesto v našej slovnej zásobe si našlo iba pomenovanie tlačiva s otázkami v podobe dotazník, ktoré sa prevzalo do slovenčiny, keď bolo treba pomenovať nový typ tlačiva. Ak sa v danom období vyskytli návrhy na slovenské pomenovanie tlačiva v podobe otázkovník alebo dopytovník, neujali sa. Na internete sa však môžeme, hoci len ojedinele, stretnúť aj s týmito výrazmi, ktoré sú zo slovotvorného hľadiska správne utvorené. Slovo dotazník a súvisiace vzťahové prídavné meno dotazníkový sú spisovné, štylisticky neutrálne výrazy. Ak by sme chceli utvoriť od slova dotazník pomenovanie osôb, ktoré kladú otázky pri dotazníkovom prieskume, malo by podobu dotaznikár (ako anketa – anketár, úvodník – úvodnikár a pod.), ale s týmto výrazom sa stretávame veľmi zriedkavo. Osoba, ktorá kladie otázky, je opytovateľ alebo anketár (ak sa anketa robí dotazníkovou metódou). Vzhľadom na to, že dotazník je nástrojom výskumu, osoba, ktorá kladie otázky, sa často nazýva aj výskumník. Osoba, ktorej sa kladú otázky pri dotazníkovom prieskume, sa nazýva respondent alebo opytovaný, resp. opýtaný.


Otázka z 04. 06. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 06. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu dotazník