Otázka:

Dobrý deň, ako sa správne píše číslovka 50 a následne od nej odvodená 50-ka? Nie je výraz pädesiatka nárečový výraz?

Heslá:

päťdesiat, päťdesiatka, padesátka, pedzesiatka, peďesétka

Odpoveď:

Číslovka päťdesiat i z nej odvodené slovo päťdesiatka sa píšu v uvedenej podobe (porov. Pravidlá slovenského pravopisu a Krátky slovník slovenského jazyka aj na www.juls.savba.sk). V slovenských nárečiach sú doložené podoby padesátka, pedzesiatka, peďesétka (porov. 2. zväzok Slovníka slovenských nárečí). Podoba pädesiatka nie je nárečová, vychádza zo zjednodušenej výslovnosti slova päťdesiatka [peďesiatka], pri ktorej sa spoluhláska ť nevyslovuje. Nárečové slová sú nespisovné, ich použitie je náležité iba v textoch písaných v nárečí, akými môžu byť aj texty ľudových piesní. 

 


Otázka z 11. 08. 2009 bola zodpovedaná dňa 12. 08. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu päťdesiat