Otázka:

Ako máme skloňovať iniciálovú skratku SNAS (Slovenská národná akreditačná služba) a aké predložky máme s touto skratkou používať? Niektorí kolegovia hovoria "pracujem na SNAS-e, odneste to na SNAS". Je to správne?

Heslá:

SNAS

Odpoveď:

V slovenčine sa používajú dva druhy iniciálových skratiek:

1. Skratky, ktoré sa hláskujú, ako napríklad SPN [es-pé-en], MKSR [em-ká-es-er], CIA – hláskuje sa po anglicky [sí-aj-ej]. Tieto skratky sú nesklonné a ich rod sa určuje podľa kľúčového slova v názve, ktorý sa vyjadruje skratkou, napr. SPN – Slovenské pedagogické nakladateľstvo – podstatné meno nakladateľstvo je stredného rodu → to SPN; MKSR – Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky – podstatné meno ministerstvo je stredného rodu → to MKSR; CIA – Central Intelligence Agency, po slovensky Ústredná spravodajská služba – podstatné meno služba je ženského rodu → tá CIA atď.

2. Skratky, ktoré sa čítajú ako jedno slovo (umožňuje to ich hláskové zloženie), ako napríklad SĽUK či NATO, sa skloňujú ako podstatné mená. Ich rod aj skloňovací vzor sa určujú podľa zakončenia, napr. SĽUK je podstatné meno mužského rodu vzoru dub (skloňuje sa zo SĽUK-u, so SĽUK-om atď.), skratka NATO sa síce neskloňuje, ale podľa zakončenia je stredného rodu ako podstatné meno mesto (napr. NATO vyhlásilo...). Slová zakončené na -as sa v slovenčine zaraďujú do vzoru dub, napr. ikonostas – z ikonostasu, otras – z otrasu, kras – z krasu, pas – z pasu. Tak aj iniciálovú skratku SNAS odporúčame skloňovať ako neživotné podstatné meno vzoru dub, t. j. zo SNAS-u, v SNAS-e. (Z jazykového hľadiska nemožno vylúčiť ani používanie skratky SNAS v ženskom rode bez skloňovania podobne ako pri skratke TASR, napr. TASR potvrdila, TASR priniesla správu, ale podľa dokladov z internetu vrátane stránky www.snas.sk možno usudzovať, že používanie skratky SNAS v mužskom rode je už ustálené.) Pri plnom názve Slovenská národná akreditačná služba, ako aj v spojeniach typu (akreditačná) služba SNAS je gramaticky relevantné podstatné meno služba, ktoré je ženského rodu, a skratka SNAS sa neskloňuje.

Miestny význam „vnútri“ sa v slovenčine vyjadruje väčšinou predložkou a smerovanie  „do vnútra“ predložkou do, napr. v podniku – do podniku, v škole – do školy, v predajni – do predajne, v pobočke – do pobočky, vo firme – do firmy, v agentúre – do agentúry. Iba v súvislosti s niektorými inštitúciami a organizáciami sa k čisto miestnemu významu pripája účelový odtienok a ustálene sa používa predložka na, napr. pracujeme na ministerstve, odnes to na ministerstvo; učí na gymnáziu/na univerzite, prihláška na gymnázium/na univerzitu; zamestnal sa na úrade práce, musíte ísť na úrad práce a pod. Okruh pomenovaní úradov a inštitúcií, pri ktorých sa v podobnom význame používa predložka na, je však obmedzený a v súvislosti so skratkou SNAS odporúčame používať predložkové spojenia pracujem v SNAS-e odneste to do SNAS-u.


Otázka z 29. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 31. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu SNAS