Otázka:

Sú slová zdrhnúť, fifty, frflať, hajde, kumpán, grázel, prachy, človeče, doparoma, dočerta a kšeft spisovné?

Heslá:

zdrhnúť

Odpoveď:

 Spisovnosť podobných výrazov, s akými ste sa na nás obrátili, si môžete ľahko a rýchlo overiť v kodifikačnej príručke slovenského jazyka – v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovnik.juls.savba.sk. Subštandardné (nespisovné) slová sa v elektronickej verzii slovníka uvádzajú fialovou farbou a pri nich sa uvádzajú čiernou farbou spisovné ekvivalenty, ktorými sa dané výrazy môžu nahrádzať v spisovnom jazykovom prejave, napr. grázel -zla (-zla = prípona v genitíve jednotného čísla, t. j. grázla), uličník, lapaj, výtržník. K týmto trom spisovným synonymám možno dodať ďalšie, ako napr. darebák, naničhodník, ničomník. V Slovníku cudzích slov (2005), ktorý nájdete takisto na našej webovej stránke, sa uvádza aj informácia, že slovo grázel bolo utvorené podľa priezviska lúpežného vraha J. J. Grasela, ktorý bol začiatkom 19. stor. postrachom južnej Moravy. K subštandardným (nespisovným) výrazom sa zaraďuje aj slovo prachy. Ostatné slová, na ktoré ste sa spytovali, t. j. zdrhnúť, kumpán, fifty-fifty, človeče, doparoma, dočerta, kšeft, hajde, sa hodnotia ako spisovné výrazy, ale hovorové (čo znamená, že ich používanie sa obmedzuje na neoficiálny, hovorový jazykový prejav), často aj expresívne. Niekedy záleží aj na význame, v akom sa slovo použije, preto Vám odporúčame prečítať si lexikálne informácie o týchto slovách v Krátkom slovníku slovenského jazyka. Iba citoslovce hajde sa uvádza bez kvalifikátora.


Otázka z 28. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 06. 06. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zdrhnúť