Otázka:

Aký je správny výklad slova gradient? Výklady tohto termínu v odbornej literatúre z oblasti biochémie sa rozchádzajú.

Heslá:

gradient

Odpoveď:

V lexikografických príručkách slovenského jazyka sa uvádzajú iba základné lexikálne významy slov. Všeobecný význam slova gradient si môžete prečítať v slovníkoch sprístupnených na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovnik.juls.savba.sk, kde sa toto slovo štylisticky hodnotí ako odborný termín z matematiky a fyziky, resp. z meteorológie. Odborná definícia slova gradient je vecou odborníkov z danej vednej oblasti a odborný výklad slova gradient v biochémii musíte hľadať v príslušnej odbornej literatúre. V prípade rozdielov v chápaní pojmu gradient a jeho definovaní vo Vašom odbore musí dôjsť predovšetkým ku konsenzu samotných používateľov tohto termínu, biochemikov.


Otázka z 27. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 30. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu gradient