Otázka:

Treba rozlišovať medzi slovami valašský a valaský?

Heslá:

valašský, valaský

Odpoveď:

Problematika prídavných mien valaskývalašský je lexikograficky spracovaná vo viacerých príručkách, ktoré nájdete na webovej stránke nášho ústavu http://slovniky.korpus.sk. Z jednotlivých hesiel vyplýva, že použitie týchto prídavných mien závisí od kontextu.

V súvislosti s valachom vo význame pastiera oviec sa prídavné mená valašskývalaský používajú ako synonymá, napr. valaský pes, valašský pes.

V súvislosti s obcou Valaská sa používa výhradne tvar valaský, napr. valaský chotár.

Ak hovoríme o Valašsku (kraj na Morave aj v Rumunsku), zväčša sa používa tvar valašský, pričom Slovník slovenského jazyka (5. zv., 1965) uvádza aj podobu valaský ako starší výraz.

Geografický názov Valašská nížina je štandardizovaný v tejto podobe, hoci doslovný preklad rumunského názvu je Rumunská nížina.

V súvislosti s kolonizáciou horských oblastí na Slovensku sa používajú obe prídavné mená, v Slovenskom národnom korpuse prevažuje spojenie valašská kolonizácia (173 výskytov oproti 39 výskytom spojenia valaská kolonizácia).

V prípade kniežatstva je ustálená podoba Valašské kniežatstvo.

Na doplnenie uvádzame, že v súvislosti s moravským Valašskom sa v súčasnosti dôsledne používa prídavné meno valašský.


Otázka z 27. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 30. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu valašský