Otázka:

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností je oficiálny názov organizácie. V názve Centrum vedecko-technických informácií je však v slove vedecko-technický spojovník. Sú oba názvy správne?

Heslá:

vedecko-technický, vedeckotechnický

Odpoveď:

V slovenskom pravopise platí pri písaní zložených prídavným mien zásada, že ak je zložené prídavné meno odvodené z priraďovacieho skladu, spájajú sa jeho časti spojovníkom, napr. veda a technika → vedecko-technický, výchova a vzdelávanie  → výchovno-vzdelávací. Zložené prídavné mená utvorené z určovacieho skladu (t. j. zo skladu, v ktorom jeden člen bližšie vymedzuje význam druhého člena) sa píšu bez spojovníka, napríklad vedecký výskum → vedeckovýskumný (pracovník), kultúrna politika → kultúrnopolitický. Medzi slovami vedeckotechnickývedecko-technický je teda významový rozdiel: vedeckotechnický sa týka technických vied, techniky ako vedy (napr. vedeckotechnická spoločnosť), a vedecko-technický sa týka vedy a techniky, napr. vedecko-technický rozvoj, vedecko-technická revolúcia.

Oba názvy inštitúcií, ktoré uvádzate, sú správne: Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností združuje viaceré vedeckotechnické spoločnosti (t. j. také, ktoré sa zaoberajú technickými vedami) a Centrum vedecko-technických informácií podporuje vedu a techniku prostredníctvom poskytovania knižnično-informačných služieb.

Pri podobných nejasnostiach Vám odporúčame využívať elektronickú verziu slovníkov na webovej stránke nášho ústavu http://slovniky.korpus.sk.


Otázka z 27. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 31. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu vedecko-technický