Otázka:

Prečo je správne "bez pracovníčok", keď je "bez žien"? Veď aj pracovníčka patrí do vzoru žena.

Heslá:

pracovníčka - pracovníčok

Odpoveď:

Podstatné meno ženského rodu pracovníčka sa skloňuje podľa vzoru žena. Pri podstatných menách vzoru žena so základom zakončeným na dlhú slabiku sa pri tvorbe genitívu množného čísla vkladá samohláska -o-, aby sa neporušilo pravidlo o rytmickom krátení. Gramaticky správny je teda tvar genitívu plurálu pracovníčok (nie pracovníčiek, kde by nasledovali po sebe dve dlhé slabiky čiek), tak ako inžinierka – inžinierok, dievka – dievok, polievka – polievok, kamarátka – kamarátok, klientka – klientok (na rozdiel od podstatných mien vzoru žena s krátkou slabikou v základe, ako napr. žena – žien, matka – matiek, učiteľka – učiteliek). Krátku príponu má podstatné meno pracovníčka aj v datíve množného čísla – pracovníčkam – a v lokáli množného čísla (o) pracovníčkach (ale ženám, o ženách).


Otázka z 24. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 29. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pracovníčka - pracovníčok