Otázka:

Porosím o odborné stanovisko k významu slova neoprávnený v spojení neoprávnený výrub v rámci právneho výkladu.

Heslá:

neoprávnený

Odpoveď:

Základný význam prídavného mena neoprávnený sa uvádza v slovníku slovenského jazyka, ktorý nájdete aj v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovnik.juls.savba.sk. Pri hesle neoprávnený sa uvádza význam „nemajúci oprávnenie, bez oprávnenia, nepodložený právnymi alebo inými dôvodmi, bezdôvodný“.

V Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) na tej istej stránke sa vzhľadom na (krátky) rozsah slovníka uvádza iba základný tvar prídavného mena oprávnený s významami: 1. „majúci oprávnenie, právo“; 2. „odôvodnený, opodstatnený“. Záporovým tvarom s predponou ne-, t. j. neoprávnený sa vyjadruje opak významov prídavného mena oprávnený. Vzhľadom na našu kvalifikáciu sa môžeme vyjadriť iba k jazykovej (lexikálnej) stránke spojenia neoprávnený výrub. Predpokladáme, že z právneho hľadiska sa spojením neoprávnený výrub klasifikuje zrejme výrub bez vydania povolenia na výrub drevín podľa osobitných predpisov, ale vzhľadom na to, že nemáme relevantné vedomosti z oblasti práva, nie je v našej kompetencii vyjadrovať sa k otázkam právneho výkladu textu.


Otázka z 24. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 29. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu neoprávnený