Otázka:

Ako sa správne skloňujú latinské slová a mená? Je správne Pytagorovi alebo Pytagorasovi?

Heslá:

Spartakus, Gaius Iulius Caesar, Pytagoras, Ganymedes, Július, Markus, latinské mená

Odpoveď:

 Starolatinské slová latinského pôvodu zakončené na -us (najmä abstraktné podstatné mená a vlastné mená) a starogrécke mená zakončené na -os-as-es strácajú pri skloňovaní tieto koncovky, napr. kapitalizmus kapitalizmu, kozmos kozmu, Spartakus Spartaka, Gaius Iulius Caesar Gaia Iulia Caesara, Pytagoras – Pytagora, Ganymedes –  Ganymeda. Toto pravidlo sa nevzťahuje na zdomácnené slová, napr. cirkus, bambus, vírus, a na zdomácnené mená a priezviská, napr. Július Júliusa, Markus Markusa, Rúfus Rúfusa, v ktorých sa koncové -us zachováva vo všetkých pádoch.

Meno Pytagoras sa skloňuje takto: od Pytagora, k Pytagorovi, o Pytagorovi, s Pytagorom.

 


Otázka z 19. 01. 2004 bola zodpovedaná dňa 14. 06. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu Spartakus