Otázka:

Ako sa označuje základný blok (komponent zložitejšieho systému) - "primitíva", "primitív" alebo "primitívum"?

Heslá:

primitívum

Odpoveď:

Slovo primitíva sme nenašli v nijakom slovníku. Slovo primitív má význam „primitívny, nekultúrny človek“ (porov. Krátky slovník slovenského jazyka, 2003, ktorý je sprístupnený na webovej stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovnik.juls.savba.sk). Veľký slovník cudzích slov (2008) zachytáva slovo primitívum ako termín z výpočtovej techniky v týchto významoch: 1. základný, viacej nezjednodušiteľný stavebný prvok v počítačovej grafike, z ktorého sa skladajú prvky zložitejšie (úsečka alebo bod v plošnom kreslení a valec alebo kváder v objemovom modelovaní), 2. základný prvok programovacieho jazyka, z ktorého sa skladajú a tvoria zložitejšie procedúry.


Otázka z 22. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 06. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu primitívum