Otázka:

Sú správne vyjadrenia: zomrel po pohryzení vretenice, opuchol po poštípaní včely? Podľa mňa má byť zomrel po pohryzení vretenicou, opuchol po poštípaní včelou. Mohol by niekto byť aj taký smelý, že by pohrýzol vretenicu?

Heslá:

uhryznutie psa

Odpoveď:

Problematika nezhodných prívlastkov v genitíve a v inštrumentáli je podrobne vysvetlená v učebnici Jána Oravca a Eugénie Bajzíkovej Súčasný slovenský jazyk. Syntax (1982). Z nezhodných prívlastkov sa v slovenčine najčastejšie používa genitívny prívlastok, a to aj napriek tomu, že pomocou genitívu sa spájajú dve slová bez toho, že by sa vyjadroval presný odtienok vzťahu, napr. genitív dejového subjektu prechod vojska, fajčenie žien, pochvala otca (t. j. pochvala od otca) na jednej strane a genitív dejového  objektu prechod rieky, fajčenie cigariet i pochvala otca (t. j. pochvala otcovi)na druhej strane. Význam genitívneho prívlastku sa spresňuje textovým aj mimotextovým kontextom (napr. našimi všeobecnými vedomosťami o svete), čo väčšinou zaručuje správnu interpretáciu spojenia. Tak aj vyjadrenia opuchol po poštípaní včely alebo zomrel po poštípaní vretenice sú z významového hľadiska jednoznačné, lebo možnosť, že by niekto poštípal včelu alebo uhryzol vretenicu, je prakticky vylúčená a takéto úvahy sú čisto špekulatívne. Z jazykového hľadiska sú takéto spojenia správne (pravda, význam niektorých spojení, ako napríklad uhryznutie psa či pochvala otca možno správne interpretovať iba na základe konkrétneho textu, v ktorom sa použili).

            V slovenčine sa popri genitívnom prívlastku používajú aj nezhodné prívlastky v iných pádoch, napríklad nezhodný prívlastok v inštrumentáli typu mihnutie okom, pohyb rukou, prechádzka lesom. Podobným spôsobom sú utvorené aj spojenia poštípanie včelou, uhryznutie hadom/vretenicou, uhryznutie psom, a hoci vo všeobecnosti sa prívlastok v inštrumentáli používa v porovnaní s genitívnym prívlastkom podstatne zriedkavejšie, vyhľadávanie v databáze Slovenského národného korpusu ukázalo, že v súvislosti s podstatnými menami ako včela, had, vretenica, pes sa v jazykovej praxi v súčasnosti uprednostňujú spojenia s inštrumentálom pred genitívnym prívlastkom poštípanie včely, uhryznutie hada/vretenice, uhryznutie psa.

            Záver: Správne sú spojenia poštípanie včely, uhryznutie hada/vretenice, uhryznutie psa aj poštípanie včelou, uhryznutie hadom/vretenicou, uhryznutie psom. Ukazuje sa, že používatelia slovenského jazyka predsa len pociťujú, podobne ako Vy, v súvislosti s uvedenými spojeniami potrebu spresnenia (kto uhryzol alebo poštípal koho) a uprednostňujú formulácie s nezhodným prívlastkom v inštrumentáli.


Otázka z 21. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 24. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu uhryznutie psa