Otázka:

Od čoho závisí tvorenie mien obyvateľov príslušnej obce?

Heslá:

Nitra – Nitran, Modra – Modran, Žehra – Žehran, Korňa – Korňan, Ubľa – Ubľan, Liptovský Mikuláš – Liptovskomikulášan, Holíč – Holíčan, tvorenie obyvateľských mien

Odpoveď:

Tvorenie obyvateľských mien od názvov obcí závisí od viacerých činiteľov, napr. od slovnodruhového zaradenia geografického pomenovania (podstatné meno, pomnožné podstatné meno, prídavné meno ap.), od počtu slabík slovotvorného základu, od zakončenia slovotvorného základu ap. Z názvu mesta Nitra sa obyvateľské meno tvorí príponou -an, ktorá sa pridáva k základu Nitr- – Nitran. Takto sa tvoria obyvateľské mená z názvov, ktorých základ je zakončený na viac než jednu spoluhlásku, pričom posledná je niektorá zo spoluhlások m, n, ň, r, l, ľ, j, napr. Modra – Modran, Žehra – Žehran, Korňa – Korňan, Ubľa – Ubľan. Prípona -an sa uplatňuje aj pri tvorení obyvateľských pomenovaní od názvov zakončených na jednu sykavú spoluhlásku, napr. Liptovský Mikuláš – Liptovskomikulášan, Holíč – Holíčan. Pravidlá tvorenia obyvateľských názvov sú pomerne zložité, súhrnne sa uvádzajú napr. v článku Systémové modely tvorenia obyvateľských mien a etnoným v slovenčine od Miloslavy Sokolovej, ktorý bol uverejnený vo 4. čísle časopisu Slovenská reč v r. 2006 (na s. 205 – 223) a ktorý je v elektronickej podobe prístupný na http://www.juls.savba.sk/ediela/sr/2006/4/sr2006-4.pdf. Pre úplnosť dodávame, že všetky príslušné obyvateľské mená v mužskom aj ženskom rode sa uvádzajú pri názvoch slovenských obcí v časti Názvy obcí na Slovensku v Pravidlách slovenského pravopisu, ktoré sú v elektronickej podobe prístupné na http://slovnik.juls.savba.sk/. 


Otázka z 18. 03. 2009 bola zodpovedaná dňa 25. 03. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Nitra – Nitran